Mail Zimbra
Private Mail Server เทคโนโลยี Zimbra
15,000
ปี

พื้นที่ 50 GB

ไม่จำกัด Mail Account

ฟรี SSL Clound Service

บริการด้านเทคนิค 7/24 Remote by Teamviewer *

VPS Files
พื้นที่จัดการ Files ส่วนตัว
20,000
ปี

พื้นที่ 50 GB

ไม่จำกับ Data Transfer

สำรองข้อมูล 7 วัน ย้อนหลัง

ติดตั้งฟรี พร้อมให้บริการ 7/24 ชั่วโมง

ให้บริการมากกว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ ในประเทศและต่างประเทศ